Telefon: 06 20 503 6250    Email: info@paragvari.hu

Iskolánkért Emlékplakett 2021

  • paragvari.hu
  • 2021. június 18.

2005-ben, az iskola 100 éves jubileuma tiszteletére "Iskolánkért Emlékplakettet" alapítottunk, melynek első nyolc példányát azok a már nyugdíjas kollégák és igazgatók vehették át a jubileumi ünnepségeken, akik a gyermekekért, az iskoláért kiemelkedően sokat tettek.

Így részesült e kitüntetésben az alapító domonkos rend képviselője, az iskola volt igazgatói, valamint azok a ma már nyugdíjas kollégák, akik az iskola két alapvető különlegességét, a zenei és a nyelvi tagozatot fél évszázaddal ezelőtt megálmodták, megalapozták, és útjára indították. A 2007-es évtől kezdve minden évben két pedagógus részesül ebben az elismerésben, egy alsó és egy felső tagozatos nevelő. Azok a kollégák nyerték el e kitüntetést, akiknek szakmai munkáját, tehetséggondozó tevékenységét, az iskoláért való önfeláldozását, kollégákkal való együttműködését, segítőkészségét és emberségét a nevelőtestület legkiemelkedőbbnek, legpéldamutatóbbnak találta.

Az emlékplakettet a tantestület tagjainak titkos szavazata alapján az alsó tagozatban dolgozó pedagógusok közül Halászné Geiger Mária tanítónő kapta.

Halászné Geiger Mária pedagógus pályáját 1980-ban kezdte Jánoshalmán. Az elmúlt 40 évben folyamatosan az olvasás, írás, számolás alapjait tanította a felnövekvő nemzedékeknek. 2013 szeptemberétől dolgozik a szombathelyi Paragvári Utcai Általános Iskola tanítójaként, fejlesztő pedagógusaként. Az első munkahelyén eltöltött 33 év alatt osztálytanítói, fejlesztő pedagógusi és munkaközösség-vezetői, majd tagintézményvezető-helyettesi feladatokat látott el. Szombathelyre költözve 2013 szeptemberétől a Paragvári Utcai Általános Iskola nevelőtestületének tagjaként dolgozik. Szakmai tudásával és a továbbképzések során elsajátított ismereteinek átadásával példaértékű kapcsolatot alakított ki munkaközösségének tagjaival. Gyakornok pedagógusok munkáját segíti, szívesen vállal mentorálási feladatokat. Módszertani felkészültségéből adódó tapasztalatait szívesen osztja meg a pályakezdő fiatalokkal. Tanítói munkája során nagy gonddal, precíz, pontos munkavégzéssel törekszik arra, hogy osztályának diákjait a képességeik maximumára juttassa. Az iskolába érkező gyerekek szülei szívesen választják gyermekük számára első osztályos tanítónak. Pályája során mindig nagy odafigyeléssel kísérte a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók fejlődését. Fontos számára az is, hogy a tantárgyi versenyeken is szép eredményeket érjenek el tanítványai.

Köszönjük iskolánkért végzett kiemelkedő munkáját! Kitüntetéséhez szívből gratulálunk! További munkájához, életéhez sok sikert, jó egészséget kívánunk!

Az emlékplakettet idén a felső tagozatban dolgozó pedagógusok közül Dr. Molnárné Kalmár Katalin tanárnő érdemelte ki.

Dr. Molnárné Kalmár Katalin 1986 óta iskolánk földrajz-rajz szakos tanára. Nevelőtestületünk elismert, meghatározó tagja, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője. Pályakezdése óta osztályfőnöki feladatokat lát el. Munkájában jelentős szerepet kapnak a tanulókkal való napi rendszeres kapcsolat mellett az iskolán kívül szervezett közösségformáló tevékenységek is. Nagy tudású, tapasztalt pedagógus, aki tervszerű tudatossággal igyekszik átadni tudását, miközben minden lehetőséget biztosít a gyerekek érzelmi és erkölcsi fejlesztésére, a más tantárgyakban szerzett ismeretek integrálására is. Kitűnően válogatja és alkalmazza pedagógiai módszereit a különböző tanulócsoportokban az osztály összetételének, korosztályának megfelelően. Bátran alkalmaz kooperatív technikákat, csoportos munkaszervezési módokat. Óráin a változatos munkaszervezések mellett eszközhasználata is sokrétű: kőzetminták, térképek, egyéb szemléltető eszközök, és az interaktív tábla használata segíti a tananyagok feldolgozását, megértését a tanulók számára. Tehetséggondozó, illetve szakköri munkája példaértékű. Munkaközösség-vezetőként és osztályfőnökként munkája céltudatos, következetes. Szakmai tudásával és tapasztalatával segíti és támogatja az iskolavezetés munkáját.

Köszönjük iskolánkért végzett kiemelkedő munkáját! Kitüntetéséhez szívből gratulálunk! További munkájához, életéhez sok sikert, jó egészséget kívánunk!